Гідрогеологія


Гідрогеологія

Виконуємо геологічні роботи для об’єктів будь-якої категорії складності.

Метою роботи нашого підприємства є оцінка запасів підземних вод, просторове розташування водних горизонтів, визначення умов живлення та розвантаження водних горизонтів. У відповідності до проведених досліджень розробляємо проекти водозаборів і водовідводів, складаємо паспорти водозабірних свердловин, здійснюємо захист запасів в ДКЗ України.

Важливою складовою водних ресурсів є підземні води, які використовуються для водопостачання житлових і промислових об’єктів, отримання теплової енергії чи використовуються в лікувальних цілях. Україна відноситься до країн з низьким рівнем забезпечення водними ресурсами. Так, за даними ООН достатнім рівнем вважається 10-15 тис.м.3 на одного жителя, у нас цей показник складає менше ніж 1 тис.м.3 В умовах обмежених ресурсів дослідження підземних вод, формування заходів раціонального Їх використання є основою для довготривалої експлуатації питних, промислових чи мінеральних свердловин.

Послуги

Геолого-економічна оцінка запасів підземних, питних, технічних та мінеральних вод з захистом запасів в ДКЗ України

Проводимо комплексне дослідження яке включає аналіз архівних даних, буріння свердловин, аналіз води і ґрунтів, моделювання гідродинамічних процесів. Дотримуємось державних стандартів при складанні технічної документації.

Розробка проектів для буріння водозабірних свердловин

Виконуємо проект в основі якого є визначення кількості, дебету, конструкції свердловин, які необхідні для задоволення потреб у водопостачанні Замовника.

Складання паспорта свердловини, одержання дозволу на спеціальне водокористування

Здійснюємо узаконення вже діючих свердловин та формуємо повний пакет документів для новостворених.

Проведення гідрологічних спостережень і досліджень

Виконуємо комплексні чи спеціалізовані гідрологічні дослідження у відповідності до потреб Замовника. При формуванні об’ємів робіт використовуємо індивідуальний підхід.

Проекти зон санітарної охорони водозаборів

Розробляємо проекти зон санітарної охорони водозаборів, розраховуємо межі охоронної зони для водогонів.

Розрахуємо вартість робіт для вашого об'єкта

Геолого-економічна оцінка запасів підземних, питних, технічних та мінеральних вод з захистом запасів в ДКЗ України

Здійснюємо геолого-економічну оцінку запасів підземних вод у відповідності до технічного завдання Замовника. В межах досліджень визначаємо кількість і якість води, яка придатна для використання, природні і антропогенні фактори, що впливають на виснаження горизонтів, визначаємо екологічні обмеження водозабору, а також проводимо обгрунтування можливостей задоволення існуючих і перспективних потреб у воді за рахунок підземних вод.

Види та обсяги гідрогеологічних досліджень залежать від складності умов, ступеня вивченості території, а також від потреб у водопостачанні замовника. Інженерно-гідрологічні дослідження ми проводимо у такій послідовності:

-Вивчаємо архівні матеріали, відомості про регіональні особливості гідрологічних умов території, результати наукових і режимних спостережень, проектні розробки минулих років;

-Рекогносцирувальне обстеження території з виявленням та оцінкою природних і техногенних факторів, які впливають на запаси підземних вод;

-Польові дослідно-фільтраційні роботи здійснюються за допомогою буріння свердловин для відбору ґрунтів та води для аналізу. Проводимо спостереження за свердловинами з метою визначення водонасичених і водотривких товщ, гідрогеологічних параметрів і граничних умов водного горизонту. Для повноти досліджень також використовуємо геофізичні дослідження водних горизонтів.

-Лабораторні роботи включають визначення хімічного аналізу підземних вод, гранулометричний склад, фільтраційні властивості порід водотривкого шару.

-Моделювання гідродинамічних процесів здійснюємо з використанням фізичних моделей та використання спеціальних програм за допомогою яких формуємо прогноз гідрогеологічних умов, надаємо аналітичне рішення геофільтраційних задач.

-Камеральна обробка даних і складання звіту геолого-економічної оцінки запасів питних і технічних підземних вод здійснюємо у відповідності до державних стандартів. Сформований звіт є основою для захисту запасів в державній комісії України по запасах корисних копалин (ДКЗ). Захист запасів здійснює Замовник самостійно, або за нашої участі.

Розробка проектів для буріння водозабірних свердловин

Проект для буріння водозабірних свердловин виконується для обгрунтування кількості і конструкції свердловин, які необхідні щоб забезпечити потребу у воді Замовника. Документація складається у відповідності до державного стандарту (ДБН А 2.2.-3-14).

Проект передбачає:
-визначення місця розташування свердловини;
-дослідження геологічних умов території для розрахунку оптимальної конструкції свердловини і їх кількості;
-вибір способу буріння та потрібної спецтехніки для реалізації поставлених завдань;
-вибір типу фільтра та водопідйомного обладнання;
-розрахунок взаємодії планової свердловини з існуючими свердловинами;
-розрахунок зони санітарної охорони свердловини згідно до державних стандартів (В 2.5-74:2013, Постанова КМУ 2024) 
Початок виконання робіт є отримання від Замовника технічного завдання в якому визначається планова потреба у воді, місце знаходження об’єкта та план його території.  

 

Складання паспорта свердловини, одержання дозволу на спеціальне водокористування

   Здійснюємо узаконення вже діючих свердловин та формуємо повний пакет документів для новостворених. Для складання паспорта свердловини проводимо дослідні відкачки з метою визначення гідрологічних параметрів водного горизонту, заміру дебіту свердловини. Під час відкачок проводимо забір води для лабораторного аналізу, за яким визначається вміст мікро та радіоактивних елементів. Згідно отриманих даних складаємо паспорт свердловини, дані якого є основою для отримання дозволу на спеціальне водокористування. 

Дозвіл спеціального водокористування є обов’язковим для усіх фізичних і юридичних осіб які використовують воду в об’ємі більше 5 м3 в добу (Водний кодекс України, ст. 48)

Для отримання дозволу готуємо пакет документів:

-обгрунтування потреби води з нормативним помісячним розрахунком водокористування і водовідведення;
-опис та схема місць забору води та скидання зворотних вод;
-нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин. 

Дозвіл на спеціальне водокористування встановлює ліміти на забір і використання води, скидання забруднювальних речовин і дозволяє законно використовувати свердловину. Ставка збору за спеціальне використання підземних вод встановлюється у ст. 325 Податкового кодексу України і складає для Львівської області 51,73 грн. за 100 м3

Якщо свердловина використовується без дозволу на спеціальне водокористування, згідно Наказу Міністерства охорони навколишнього середовища №389 від 27.11.2015 року здійснюється відшкодування збитків за формулою:

З сам = 100 * W * Тар

W – об’єм води, що використовувалась самовільно, м3

Тар – вартість води грн./м3 (ставка збору як і для тих хто оплачує ставку маючи дозвіл спец водокористування, для Львівської області 51,73 грн. за 100 м3).

Крім того сплачується штраф у відповідності до Кодексу України про адміністративні порушення ст. 48 від 5 до 8 неоподаткованих мінімальних доходів громадян.

Проведення гідрологічних спостережень і досліджень

Здійснюємо стаціонарні режимні спостереження в існуючих та створюємо нові гідрорежимні мережі та гідрометричні пости. Тривалість виконання від одного року. Метою спостережень є побудова постійно діючої гідрологічної моделі території. Актуальними такі спостереження є для Замовників, які покривають потребу у воді завдяки водозабірним свердловинам, або планують її збільшити за рахунок підземних вод або використання водойм.

В основі гідрологічних досліджень є польові роботи, які передбачають вимірювання рівня підземних вод, їх потоки, встановлення зондів для фіксації температурних режимів і низки гідрохімічних показників. Для визначення рельєфу дна, глибин водойми використовуємо радіолокаційні методи, дані супутникової навігації. Результати польового етапу є основою камеральних робіт, за якими встановлюємо географічні закономірності території, визначаємо просторово-часові зміни гідрологічних характеристик, моделюємо експлуатаційні можливості гідрорежимних мереж та постів. проводимо системний аналіз, гідрологічне районування та картографування досліджувальної території.

Проекти зон санітарної охорони водозаборів

Розробляємо проекти зон санітарної охорони водозаборів. В роботі керуємось Постановою Кабінету міністрів України №2024 “Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів” від 18.12.1998 року. В основі проекту є паспорти свердловин, супутні відомості про водні ресурси і їх використання Замовником. Ці та інші дані є важливими для обгрунтування діаметра першого поясу, та розрахунків другого і третього. Розробляємо також межі охоронної зони для водогонів.
Санітарна зона встановлюється з метою захисту джерел водозаборів та водогонів. Розрахунок поясів зон санітарної охорони залежить від джерела водопостачання та гідрологічних умов території. До складу зон санітарної охорони входять три пояси. Перший пояс – суворого режиму, другий і третій – обмежуючі.

Перший пояс потрібний для джерел водопостачання, майданчиків водопровідних споруд, водозаборів, насосних та очисних станцій резервуарів чистої води, водонапірних башт. Перший пояс повинен бути не менше 30 метрів, якщо водний горизонт надійно захищений і не менше 50 метрів, для незахищених інфільтраційних водозаборів. За умов унеможливлення забруднення грунту на певній території для захищених водозаборів, можна обгрунтувати зменшення санітарної зони до 15 метрів, для незахищених водозаборів до 25 метрів.

Другий пояс використовується для джерел водопостачання і визначається розрахунками. В основі визначення є час просування мікробного забруднення з потоком підземних вод, до втрати їх життєздатності. Тривалість руху мікробних забруднень має бути в межах від 100 до 400 діб. Розрахунок здійснюється з врахуванням геологічного розрізу і низки факторів, які є визначальними при переміщенні мікроорганізмів підземними водами.

Третій пояс використовується для джерел водопостачання і призначений для захисту підземних вод від хімічних забруднень. Розташування кордону третього поясу визначається гідродинамічними розрахунками. В основі розрахунку є визначення відстані за якої хімічні забруднення досягнуть водозабір не раніше ніж за 25-50 років.

Часті питання

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Залишились питання?
Заповніть форму для отримання кваліфікованої консультації

Галерея